Strefa zabaw dla najmłodszych zajmujemy się budową placów zabaw
Strefa zabaw
 
dla najmłodszych
zajmujemy się budową placów zabaw
Siłownie zewnętrzne przeznaczone do użytku publicznego
Siłownie
 
zewnętrzne
przeznaczone do użytku publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budujemy siłownie zewnętrzne oraz urządzenia street workout
Zagospodarowanie
 
przestrzeni publicznej
budujemy siłownie zewnętrzne oraz urządzenia street workout
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb i pomysłów klienta
Indywidualne
 
projekty
dostosowane do potrzeb i pomysłów klienta

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych będących Użytkownikami serwisu internetowego magic-garden.eu

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych serwisu internetowego magic-garden.eu (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest:

MAGIC GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pakości, Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym W Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000500870, NIP: 5851468361, REGON: 222044422

Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W jakich celach, przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz komu je udostępniamy?
Dane osobowe, a więc dane podane przez Państwa w związku z korzystaniem z naszych usług, będziemy:

przechowywać na serwerze naszym i/lub serwerze zewnętrznym;
udostępniać Państwu podczas korzystania z naszego serwisu internetowego;
wykorzystywać do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej części informacji);
używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy, na przykład obsługi złożonej reklamacji;
wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia) - przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (dotyczy także osób które nie ukończyły 18 roku życia);
wykorzystywać do wystawienia dokumentu sprzedaży;
przechowywać w dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) wykonania umów, rachunkowej i podatkowej;
przekazywać następującym podmiotom: naszym podwykonawcom, firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym wspomagającym naszą działalność, a wymagającym takiego przekazywania;
wykorzystywać do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas;
wykorzystywać do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.
Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. rozliczanie się z kontrahentami, obowiązki podatkowe), prowadzenia przez nas działań marketingowych i statystycznych, co leży w naszym interesie gospodarczym, a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy.

Powyższe dane zostaną przez nas usunięte z upływem 3 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie będziemy zaprzestawać ich przetwarzania dla poniższych celów w następujących terminach:

dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
dane przetwarzane w celu obrony naszego interesu prawnego podlegają zaprzestaniuprzetwarzania w terminie 3 miesięcy od ustania interesu prawnego przetwarzania, przy czym dane służące do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od przedawnienia Państwa roszczeń bądź w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia naszychroszczeń - w zależności co następuje później;
dane służące do naszej działalności marketingowej podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 18 miesięcy miesięcy od ich ostatniego wykorzystania (nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych);
dane służące do celów prowadzenia korespondencji w określonych sprawach podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od ostatniej korespondencji w sprawie;
dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 60 miesięcy od ostatniego kontaktu z Państwem.
Państwa dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł
Jeśli płacą Państwo lub to my płacimy (np. zapłata za fakturę) za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty bądź na jakie konto i do jakiej instytucji dokonaliśmy zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy płatność została dokonana prawidłowo, jej zaksięgowania i rozliczenia, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane z ogólnie dostępnych rejestrów, ewidencji itp. w celach opisanych powyżej (zawarcie/wykonanie umowy, wykonanie ustawowych obowiązków rozliczeniowych/archiwalnych, dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed Państwa roszczeniami lub roszczeniami osób trzecich, marketing, prowadzenie z Państwem korespondencji). Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż do realizacji przez nas zawartej z Państwem umowy, wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. obowiązki podatkowe), a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz w celach tworzenia statystyk i analiz, co leży w naszym interesie gospodarczym.

Dane, w tym dane osobowe, pobierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne
System informatyczny, z którego korzysta serwis internetowy www.magic-garden.eu automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystacie łącząc się z www.magic-garden.eu. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.magic-garden.eu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.magic-garden.eu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do poprawy jakości i efektywności naszej działalności.

Cookies
magic-garden.eu
Serwis internetowy wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Klienta i dostosowania serwisu do Jego potrzeb.

Serwis internetowy www.magic-garden.eu wykorzystuje cookies do:

zapamiętania preferencji wyświetlania;
tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający z niego korzystają.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Google Ads (cookies)

Google Ads wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez magic-garden.eu oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszego serwisu internetowego.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w naszym serwisie internetowym chcieliby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?
W każdej chwili mają Państwo prawo do:

sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych;
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku);
dostępu do danych (między innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania kopii danych;
przeniesienia danych do innego administratora danych;
usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności opisanych w art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO z wyjątkami opisanymi w art. 17 ust. 3 RODO.
Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: biuro@hustawki.com lub w dowolny inny sposób.

Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam uwierzytelnić wnioskodawcę. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach będziemy mogli odmówić uwzględnienia wniosku. W takich przypadkach wyjaśnimy Państwu motywy naszej decyzji i podamy jej podstawę prawną. W każdym przypadku będziemy niezwłocznie udzielać Państwu niezbędnych wyjaśnień i pomocy w wykonywaniu Państwa praw.

Prawo sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

W przypadku, gdy będziemy prosić o Państwa zgodę na przetwarzanie wskażemy też najprostszy sposób jej cofnięcia.

Skarga
Prosimy również pamiętać o Państwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy Magic Garden Sp. z o.o., którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Systemy informatyczne serwisu internetowego www.magic-garden.eu spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych i zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwracamy przy tym uwagę, że nie wymaga Państwa zgody przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, gdy:

żądają Państwo od nas zawarcia umowy i w tym celu podają nam Państwo swoje dane;
jest to niezbędne do wykonania zawartej między Państwem a nami umowy;
jest to niezbędne do wykonania przez nas naszych obowiązków prawnych, na przykład wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
jest to niezbędne do prowadzenia przez nas działań marketingowych, na przykład marketingu bezpośredniego lub pokazywania Państwu treści dostosowanych do Państwa profilu (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia).
W przypadku gdy postanowicie Państwo nie podawać nam danych, które są niezbędne do wykonania powyższych działań, nie będziemy mogli ich zrealizować.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów
www.magic-garden.eu bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w serwisie internetowym linki. Jednak nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów, do których linki znajdują się w naszym serwisie w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe do przetwarzania.

Powierzanie przetwarzania
Zapewniamy, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu (np. biuro księgowe), do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności administratora danych
Magic Garden sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie firma Magic Garden sp. z o.o. powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji w serwisie internetowym.

Kontakt
www.magic-garden.eu kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 505-551-616 lub drogą elektroniczną biuro@hustawki.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Magic Garden Sp. z o.o.
Wyszyńskiego 60A
88-170 Pakość

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.